اتصال تبدیل

در زمان لوله کشی ممکن است به تغییر سایز لوله نیاز باشد و سایز لوله در موقعیت های مختلف تغییر کند تا لوله ها با سایزهای متفاوت بتوانند به هم اتصال پیدا کنند.

در این مواقع اتصالی کاربرد دارد که بتواند بدون کوچکترین نشتی، مایع درون این دو لوله را به یکدیگر متصل کند. “تبدیل” تولید شده در گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا به خوبی این عمل را انجام می دهد.

تبدیل - غیر هم مرکز
نام محصولمشخصات
تبدیلغیر هم مرکز

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزحوزه کاربردضخامت (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)SNرنگ
۵۰*۶۳B۳***طوسی – سفید آنتی یو وی
۶۳*۹۰B۳BD۳۸طوسی
۶۳*۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۸طوسی
۹۰*۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۸طوسی
۶۳*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۸طوسی
۹۰*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۱۱۰*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۸
۱۱۰*۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی
۱۲۵*۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی