تبدیل - غیر هم مرکز
نام محصولمشخصات
تبدیلغیر هم مرکز

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۵۰*۶۳B۳***طوسی – سفید آنتی یو وی۲۱۶
۶۳*۹۰B۳BD۳۸طوسی۱۲۰
۶۳*۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۸طوسی۸۰
۹۰*۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۸طوسی۸۰
۶۳*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۸طوسی۵۴
۹۰*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۸۰
۱۱۰*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۸۵۶
۱۱۰*۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی۴۰
۱۲۵*۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی۴۰