کپ
نام محصول
کپ

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۶۳B۳***طوسی۵۱۸
۷۵B۴***طوسی۳۱۰
۹۰B۳BD۳*طوسی۲۱۶
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲*طوسی۱۳۲
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲*طوسی۱۳۲