کپ
نام محصول
کپ

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزحوزه کاربردضخامت (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)SNرنگ
۶۳B۳***طوسی
۷۵B۴***طوسی
۹۰B۳BD۳*طوسی
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲*طوسی
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲*طوسی