نام محصولمشخصات
تبدیلهم مرکز

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزحوزه کاربردضخامت (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)SNرنگ
۲۰۰*۲۵۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی
۱۶۰*۲۰۰B۳/۹BD۶/۲۴طوسی