بوشن
نام محصول
بوشن

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
مشخصاتسایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
فشار قوی۴۰B۳***طوسی۴۰۰
فشار قوی۵۰B۳***طوسی – سفید آنتی یو وی۲۵۰
ترمزدار۶۳B۳***طوسی۱۹۲
ترمزدار۷۵B۳***طوسی۱۶۰
ترمزدار۹۰B۳BD۳۴طوسی۱۱۵
ترمزدار۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۸طوسی۶۶
ترمزدار۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۶۰
ترمزدار۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی۲۰
ترمزدار۲۰۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی – سفید آنتی یو وی۴
ترمزدار۲۵۰B۴/۹BD۶/۲۴طوسی – سفید آنتی یو وی۴