سه راه 90 درجه سه سر کوپل Plain

نام محصولمشخصات
سه راه 90 درجه سه سر کوپل Plain

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119_1BSEN 1329_1

مشخصات محصول

سایزضخامتحوزه کاربردضخامتحوزه کاربردSNرنگ
752B3BD4طوسی