زانو 45 درجه یک سر کوپل

نام محصولمشخصات محصول
زانو 45 درجه یک سر کوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO9119_1BSEN 1329_1

جدول مشخصات

سایزضخامتحوزه کاربردضخامتحوزه کاربردSNرنگ
323B___طوسی
503B___طوسی
633B___طوسی
753B3BD4طوسی
903B3.2BD4طوسی
1103.2B3.2BD4طوسی
1253.2B3.2BD4طوسی
1603.2B4BD4طوسی
2003.9B4.9BD4طوسی
2504.9B6.2BD4طوسی