دریچه بازدید
نام محصول
دریچه بازدید

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۶۳B۳***طوسی۲۰۰
۹۰B۳BD۳۴طوسی۹۶
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۷۵
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۳۶
۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی۲۴