دریچه بازدید
نام محصول
دریچه بازدید

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزحوزه کاربردضخامت (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)SNرنگ
۶۳B۳***طوسی
۹۰B۳BD۳۴طوسی
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی