زانو90درجه - یک‌سر کوپل
نام محصولمشخصات
زانو 90 درجهیک‌سر کوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
قطر (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)رنگ
۵۰B۳طوسی – سفید آنتی یو وی