رابط دستی
نام محصولمشخصات
رابط دستی12سانتیمتر
دو سر کوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21
سایزضخامت (mm)رنگ
۲۰۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
۲۵۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
۳۲۱/8طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
۴۰۲/۳طوسی