نام محصول
درپوش برقی

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21
قطر (mm)رنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۲۰طوسی/زرد/ قرمز/ سفید۹۰۰
۲۵طوسی/زرد/ قرمز/ سفید۶۰۰