نام محصول
کپ و در پوش دومنظوره

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21
قطر (mm)رنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۳۲طوسی/زرد/ قرمز/ سفید۳۰۰