زانوخم عصایی دستی
نام محصول
زانوخم عصایی دستی

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21
مشخصاتسایزضخامت (mm)رنگتعداد در کارتن/شیرینگ
90 درجه
62cm
۲۰۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید۱۵۰
90 درجه
132cm
۲۰۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید۱۰