تبدیل برقی

تبدیل برقی
نام محصول
تبدیل برقی

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215_21IEC 61386_21

مشخصات محصول

سایزقطر داخلیقطر خارجی
25*2025.120