سه راه 90 درجه

نام محصول
سه راه 90 درجه استخری
سایزفشار اسمی PNقطر داخلی اسمی مادگیضخامت مادگیحداقل طول مادگی
5016504.631
6316635.837.5