بوشن

  • نام محصول
  • بوشن استخری
سایزفشار اسمی PNقطر داخلی اسمی مادگیضخامت مادگیحداقل طول مادگی
2016202.416
2516252.418.5
3216322.922
5012.5503.731
5016504.631
6316635.837.5