نام محصولمشخصات
سه راهاورینگی

استاندارد

ایراناروپا
ISIRI 13361-2ISO 1452-2
قطر (mm)ضخامت (mm)SDRSPN
۲۰۰۴/۹۴۱۲۰۶
۲۰۰۶/۲۳۳۱۶۸
۲۰۰۷/۷۲۶۱۲/۵۱۰
۲۵۰۶/۲۴۱۲۰۶
۲۵۰۷/۷۳۳۱۶۸
۲۵۰۹/۶۲۶۱۲/۵۱۰
۳۱۵۷/۷۴۱۲۰۶
۳۱۵۹/۷۳۳۱۶۸