بوشن کشویی - اورینگی
نام محصولمشخصات
بوشن کشوییاورینگی

استاندارد

ایراناروپا
ISIRI 13361-2ISO 1452-2
قطر (mm)ضخامت (mm)SDRSPN
۱۶۰۴۴۱۲۰۶
۱۶۰۴/۹۳۳۱۶۸
۱۶۰۶/۲۲۶۱۲/۵۱۰
۱۶۰۷/۷۲۱۱۰۱۲/۵
۱۶۰۹/۵۱۷۸۱۶
۲۰۰۴/۹۴۱۲۰۶
۲۰۰۶/۲۳۳۱۶۸
۲۰۰۷/۷۲۶۱۲/۵۱۰
۲۰۰۹/۶۲۱۱۰۱۲/۵
۲۰۰۱۱/۹۱۷۸۱۶
۲۰۰۱۴/۷۱۳/۶۶/۳۲۰
۲۰۰۱۸/۲۱۱۵۲۵
۲۲۵۵/۵۴۱۲۰۶
۲۲۵۶/۹۳۳۱۶۸
۲۲۵۸/۶۲۶۱۲/۵۱۰
۲۲۵۱۰/۸۲۱۱۰۱۲/۵
۲۲۵۱۳/۴۱۷۸۱۶
۲۵۰۶/۲۴۱۲۰۶
۲۵۰۷/۷۳۳۱۶۸
۲۵۰۹/۶۲۶۱۲/۵۱۰
۲۵۰۱۱/۹۲۱۱۰۱۲/۵
۲۵۰۱۴/۸۱۷۸۱۶
۲۵۰۱۸/۴۱۳/۶۶/۳۲۰
۳۱۵۷/۷۴۱۲۰۶
۳۱۵۹/۷۳۳۱۶۸
۳۱۵۱۲/۱۲۶۱۲/۵۱۰
۳۱۵۱۵۲۱۱۰۱۲/۵
۳۵۵۸/۷۴۱۲۰۶
۳۵۵۱۰/۹۳۳۱۶۸
۳۵۵۱۳/۶۲۶۱۲/۵۱۰
۴۰۰۹/۸۴۱۲۰۶
۴۰۰۱۲/۳۳۳۱۶۸