نام محصولمشخصات
زانو 90 درجهاورینگی

استاندارد

ایراناروپا
ISIRI 13361-2ISO 1452-2

قطر (mm)ضخامت (mm)SDRSPN
۲۲۵۶/۹۳۳۱۶۸
۲۲۵۸/۶۲۶۱۲/۵۱۰
۲۵۰۶/۲۴۱۲۰۶
۲۵۰۷/۷۳۳۱۶۸
۲۵۰۹/۶۲۶۱۲/۵۱۰
۳۱۵۷/۷۴۱۲۰۶
۳۱۵۹/۷۳۳۱۶۸