نام محصولمشخصات
زانو 90 درجه اورینگیاورینگی

استاندارد

ایراناروپا
ISIRI 13361-2ISO 1452-2
قطر (mm)ضخامت (mm)SDRSPN
۲۲۵۶/۹۳۳۱۶۸
۲۲۵۸.۶۲۶۱۲/۵۱۰
۲۵۰۶/۲۴۱۲۰۶
۲۵۰۷/۷۳۳۱۶۸
۲۵۰۹/۶۲۶۱۲/۵۱۰
۳۱۵۷/۷۴۱۲۰۶
۳۱۵۹/۷۳۳۱۶۸