بوشن تبدیلی
نام محصولمشخصات
بوشن تبدیلیاورینگی

استاندارد

ایراناروپا
ISIRI 13361-2ISO 1452-2
قطر (mm)ضخامت (mm)SDRSPN
۱۶۰-۲۰۰۴-۴/۹۴۱۲۰۶
۱۶۰-۲۰۰۴/۹-۶/۲۳۳۱۶۸
۲۰۰-۲۲۵۶/۲-۶/۹۳۳۱۶۸
۲۰۰-۲۲۵۷/۷-۸.۶۲۶۱۲/۵۱۰
۲۲۵-۲۵۰۵/۵-۶/۲۴۱۲۰۶
۲۲۵-۲۵۰۶/۹-۷/۷۳۳۱۶۸
۲۵۰-۳۱۵۶/۲-۷/۷۴۱۲۰۶
۲۵۰-۳۱۵۷/۷-۹/۷۳۳۱۶۸