سه راه سه سرکوپل 50در 90 Plain

نام محصولمشخصات
سه راه 50 در 90سه سر کوپل Plain

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119_1 BS EN 1329_1

مشخصات محصول

سایزضخامتحوزه کاربردرمگ
503Bطوسی