زانو 45 درجه دو سر کوپل Plain

نام محصولمشخصات
زانو 45 درجه دو سر کوپل Plain

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119_1BSEN 1329_1

مشخصات محصول

سایزضخامتحوزه کاربردضخامتحوزه کاربردSNرنگ
753B3SN4طوسی