03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

تبدیل هم مرکز

استاندارد
INSO 13361-3 :ایران
ISO 1452-3 :اروپا
سایزفشار اسمی PNقطر داخلی اسمی مادگیضخامت مادگیحداقل طول مادگی
40*501640/3 - 40/14/631
50*631650/3 - 50/15/837/5