بوشن استخری 32

بوشن 32
نام محصول
بوشن 32
استاندارد ملی
INSO13361_3
سایزPNقطر داخلی اسمی مادگیحداقل طول مادگیضخامت مادگی
322032.1-32.3223.6