فشار قابل تحمل توسط لوله های PVC-U تا چه اندازه می باشد؟

    لوله های PVC-U در قطرهای مختلف از ۲۰ میلیمتر تا ۶۳۰ میلیمتر تولید می شوند. طول هر شاخه ۶ متر است که بسته به سفارش مشتری می تواند تغییر کند. این لوله ها دارای رده های فشاری مختلفی

فاصله افقی انتهای لول هواکش از در، پنجره بازشو و … چه مقدار باید باشد؟

  بر اساس مبحث تاسیسات بهداشتی مقررات ملی سختمان، فاصله افقی انتهاي لوله هواکش از هر در، پنجره بازشو یا دهانه ورود هوا براي سیستم تعویض هواي ساختمان باید دست کم ۳ متر باشد مگر آن که انتهاي لوله هواکش

آیا میدانید طبق مقررات، مسیر هر لوله هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان به کدام قسمت و چگونه متصل می شود؟

  هر لوله هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان، از قبیل هواکش جداگانه، شاخه افقی هواکش، هواکش مداري و غیره، باید به لوله قائم هواکش یا هواکش لوله قائم فاضلاب متصل شود و یا به طور مستقل تا خارج از ساختمان ادامه

دهانه های باز لوله های انشعاب فاضلاب و هواکش در چه زمانی بسته شوند؟

بر اساس دستورالعملهای مربوطه، دهانه های باز لوله های انشعاب فاضلاب و هواکش که ادامه آنها به بعد موکول می شود و یا آنکه بعدا باید به دستگاه متصل شود، باید بلافاصله پس از نصب لوله با درپوش موقت و

مسیر نصب لوله ها در ساخمان در چه محلی مشخص شده است؟

  مطابق مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان، مسیر لوله ها باید تا حد امکان به موازات دیوار، کف و سقف مشخص گردد و لوله کشی باید طوری اجرا شود که بار اسکلت یا سازه ساختمان روی آن اثری نداشته باشد.