لوله و اتصالات فاضلاب شهری تحت فشار شرکت یزدپولیکا بر اساس استاندارد ملی ISIRI-13361 یا استاندارد بین‌المللی ISO 1452 تولید می شوند.
شرکت یزدپولیکا در صورت درخواست مشتریان قادر به تولید لوله‌های فاضلابی تحت فشار بر اساس سایر استانداردهای بین‌المللی است. لوله‌های فاضلاب تحت فشار این شرکت بسته به قطر خارجی مورد نظر در فشارهای کاری ۶ تا ۲۵ بار به منظور انتقال فاضلاب شهری استفاده می شوند.