لوله و اتصالات انتقال کابل تولید شرکت یزدپولیکا بر اساس استانداردهای ملی     ISIRI 11105, ISIRI 11215, ISIRI 3450  و یا DIN 16873  . در سایزهای ۱۶ تا ۲۲۵ میلیمتر تولید می شود.