هــم اکنون گــروه تولیــدی صنایع یــزد پولیــکا با نیرو‌های متخصص،متبحر،مجــرب و ماهــر خــود و بــا توجــه بــه وجود بیســت خــط تولیــد پیشــرفته و ظرفیت تولیــدی ۱۸ هــزار تن در

ســال،امکان تولیــد انــواع لوله و اتصــالاتpvc-uاز قطــر ۲۰الی ۶۳۰ میلیمتــررا براســاس اســتاندارد هــای ملــی به شــمارهای: ۱-۹۱۱۹،۱۱۱۰۵،۱۳۳۶۱،۱۲۱۴۲،۹۱۱۸،۲۱-۱۱۲۱۵,مطابق

با اســتانداردهایاروپائــی۱۴۰۱-۱،۱۳۲۹-۱،۱۴۵۶،۱۴۵۲-۲ ۱-۱۶۸۷۳،۱۲۲۰۰DIN EN:بــرای مصــارف آبرســانی ،فاضلاب زیرزمینی بدون فشــار ،فاضلاب ســاختمانی ،فاضلاب زیرزمینی و

روزمینی تحت فشــار ، انتقال آب بــاران ، عبور کابل برق ،عبور کابل مخابرات در انواع چســبی و اوینگی در یک پروسه زمانی کوتاه مدت فراهم گردیده و با برخورداری از ازمایشگاه کنترل کیفی بسیار مجهز،

می تواند پاسخگوی مشتریان عزیز و محترم خود باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *