آدرس:

ایران- یزد- شهرک صنعتی- ۲۴متری دهم- فرعی دوم سمت راست(بهارستان ۳۱)- شرکت تولیدی صنایع یزدپولیکا

تلفن:

Tel : (035)37273374-6
Fax: (035)372722548
پست الکترونیک:

info@yazdpoolica.co