مزیت‌های لوله‌های یزدپولیکا در سیستم جاروی مرکزی با مزایای جاروی مرکزی آشنا شوید

جاروی مرکزی، یک سیستم مکش مرکزی به منظور نظافت ساختمان و ارسال زباله‌ها از لوله‌های داخل دیوار به محلی دور ازمحل زندگی شماست. به این منظور در مکان‌های موردنیاز جهت نظافت ساختمان، پریز های مکنده

توسط لوله‌های توكار به دستگاه مکنده مرکزی كه در محل مناسـب مانند موتورخانه، زیـر زمیـن، انبـاری یـا پاركینگ نصب شده است متصل می‌شود؛ در نتیجه هنگام نیـاز بـا اتصـال لولـه خرطومی بـه پریزهای مربوطـه سیسـتم مکنده توسط مدار فرمان به‌طور خودكار روشن شده و میتوان بـه سادگی مکان مورد نظر را نظافت كرد

مزایای استفاده از جاروبرقی

مرکزی كلین روم بودن (خارج شدن هوا هنگام مکش در محیط مورد استفاده) كه مساوی است با محیطی پاكیزه، هوای مطبوع و مناسـب برای بیماران و جلوگیری از شیوع بیماری‌هـای تنفسی و ریوی • هنگام استفاده كاملا بی‌صداست• امکان استفاده همزمان چندین نفر از سیستم جاروبرقی مركزی با مکش استاندارد• بدون نیاز به كیسه یا پاكت زباله و در برنداشتن هزینه‌های ریالی و زمانی ســهولت در استفاده و بدون نیاز به جابجایی دستگاه و مشکلات ناشی از ضربه و شکستگی  امکان استفاده در مدت زمان بالاتر بدون نیاز به خاموش كردن به منظور خنك كردن سیم پیچی الکتروموتورها  امکان نظافت تمام نقاط ساختمان و نظافت خودرو در داخل پاركینـگ بـدون جابجایـی دستگاه جارو برقی  مصرف انرژی كمتر و راندمان كاری بالا به دلیل استفاده از الکتروموتورهای دور پایین با تعداد پروانه‌های مکنده بیشتر عمر مفید بالای دستگاه به دلیل استفاده از قطعات صنعتی افزایش ارزش افزوده بر ساختمان و…

نکته مهم در استفاده از جاروی مرکزی

متاسفانه اكثر مـا اسـتاندارد را فقـط در خصـوص دسـتگاه‌های جاروی مركزی می‌دانیم ولی در اصل باید كل سیستم جاروی مركزی را استانداردسازی كنیم؛ در واقع علاوه بر انتخاب تعداد و مدل مناسب دستگاه‌ها كه استاندارد ساختمان است باید در جانمایی، نحوه لوله‌كشی و نیز نصب و راه‌اندازی آن استانداردهای لازم را نیز رعایت كنیم تا به‌جای یک دستگاه جاروی مركـزی اسـتاندارد یک سیستم جاروی مركزی استاندارد داشته باشیم؛ لازمه این كار نیز هماهنگی وحساسیت نشان دادن كارفرما و مجـری در اجرای آن اسـت كـه بـه رضایـت مصرف‌كننـدگان منجر خواهد شد. در کل اگر ما جاروی مرکزی را قلب و لوله‌کشی و اجرای آن را رگ‌های بدن در نظر بگیریم، واضح است در صورتی كه قسمتی از رگ مسدود یا دچار بریدگی شود حتی اگر قلب كارش را بـه درسـتی انجام دهـد مسـلما ایـن موضـوع بخشی از رگ‌های بدن در نظر بگیریم، واضح است در صورتی كه قسمتی از رگ مسدود یا دچار بریدگی شود حتی اگر قلب كارش را بـه درسـتی انجـام دهـد مسـلما ایـن موضـوع بخشی از بدن یا حتی كل آن را با مشکل مواجه خواهد كرد. در سیسـتم جاروی مركزی هـم دقیقا همینگونـه است؛ اگر اجرا و نصـب درسـت انجام نشود حتی یک دستگاه خوب و استاندارد هم جوابگوی نیاز مصرف كنندگان نخواهد بود؛ بنابراین خواهشمندیم برای تحقـق این هدف همگی اعم از تولیدكننده كه باید دستگاه های باكیفیت و استاندارد تولید كند و مجریان با اجرا و نصب دقیق، كارفرمایان با انتخاب مناسب و در نظر گرفتن منافع مشتریان و همچنین مصرف كنندگان با انتقادها و پیشنهادهای سازنده خود این مسیر را هموار سازند تا دست یافتن به این مهم آسان‌تر شود.